8 Ocak 2016 Cuma

Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı

Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2016 yılında her yıl standart olarak yapmış olduğu personel alımlarına  bu senede de 28 adet sözleşmeli hemşire alımı ile devam edecek.


Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2016 ile ilgili yayınladığı ilgili ilan metnini yazımızın devamında sizlerle paylaştık.


Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2016 İlanı Detayları


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI


Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


UNVANIÖĞRENİMPOZİSYON

TOPLAM

ARAN AN NİTELİKLER
HemşireHemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.25
HemşireHemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.1Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz/Periton diyalizi Hemşireliği (Pediatrik ya da Yetişkin) Sertifikasına sahip olmak, en az 4 (dört) yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olmak. (Belgelendirmek Kaydıyla.)
HemşireSağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak1Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına sahip olmak, en az 10 (on) yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olmak.

(Belgelendirmek


Kaydıyla.)

HemşireSağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak1Organ nakli bölümünde en az 6 ay çalışmış olmak, Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde en az l(bir) yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek Kaydıyla.)

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.


Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.


I- GENEL ŞARTLAR:


a) Türk vatandaşı olmak,


b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,


d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarmca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler


g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.


II- BAŞVURU ŞEKLİ:


Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr. web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adaylarm listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


ffl-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadrosunun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylarm sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


IV-İSTENEN BELGELER:


Nüfiıs Cüzdan fotokopisi.


KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi


Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.


Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.


2 adet Fotoğraf.


İş deneyimini gösterir belge.


Adres: Namık Kemal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Değirmenaltı Yerleşkesi /TEKİRDAĞ


Tel: 0282 250 14-02


0282 250 14-03 0282 250 14-04
Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder